A szándék fókuszálása: a szimbólumok

 

    A Reiki legújabbkori történetének kezdetekor a történek szereplõi között még nincsenek ott a szimbólumok. Usui mester az Energiát különféle aspektusaiban, energetikai mintázataiban, azok funkcióinak világos felismerésével, megértésével kapta, érzékelte és adta tovább (Reidzsu). A Reiki valamely aspektusát szándékának az adott rezgésmintára való koncentrációjával aktivizálta. Tanítványaival való munkája során rá kellett jönnie, hogy legtöbbjük számára komoly nehézséget jelent az egyes aspektusok elkülönítése, felismerése és használata, ezért az Energia vezetésével, az egyes aspektusokat az akkor ismert rendszerek szakrális szimbólumaival kapcsolta össze: az összekapcsolódás a tanuló számára a beavatás során jött létre. Így a Reiki szimbólum képe (jantra) és hangalakja (mantra, ill. kotodama, japánul) a szándék és érzékelés fókuszának pontosítását (vagy egyáltalán: létrejöttét) segítõ absztrakt közvetítõ eszköz, az Energia és a gyakorló közötti kommunikáció csatornáját aktivizáló jelzés.

    A szimbólumokat a kezelés jellegének megfelelõen használjuk. Kiválasztásukkor azonban hallgassunk intuíciónkra, illetve figyeljünk arra, hogy melyik szimbólummal mennyi energia folyik. Lehetséges, hogy adott helyzetben egyáltalán nincs szükség szimbólumokra, lehet, hogy csak egyre van szükség, lehet, hogy kezelési területenként más és más vagy egy területre egymás után többféle szimbólum is kell. Illik a szimbólumok rajzolását és mantráit fejbõl tudni ! Érdemes az energia intenzitását figyelve kísérletezni használatuk mikéntjével. Ha már sok beavatásunk és ezzel együtt sok szimbólumunk van, mindenképpen próbáljuk ki a szimbólumok nélküli kezelést: befelé figyelve, ilyenkor akár (számunkra) új szimbólumok képeit is "láthatjuk".

    A gyakorlatban többféle módon is használhatjuk a Reiki szimbólumokat: vizualizálhatjuk õket tenyerünkbe, magunk elé, a kezeltre (vagy képére); rajzolhatjuk is tenyerünkkel, ujjainkkal (az összes ujj összeérintve igen hatékony eszközt képez) a levegõbe, tenyerünkre, a kezeltre (vagy képére). A szimbólumok mantráját hangosan vagy magunkban többször ismételve mondjuk: késõbb, kellõ gyakorlat után a mantra és a jantra összekapcsolódik, így egyiknek a használata már aktivizálja a másikat. Ügyeljünk arra, hogy ha a képet nem egészben képzeljük el, hanem elemenként, rajzolva, akkor a vonalak tanult rajzolási sorrendjét be kell tartanunk. Nem baj viszont, ha vizualizáció közben a szimbólumok mintegy "megelevenednek", mozogni kezdenek, esetleg háromdimenziós formát öltenek: ez egyébként is sajátosságuk, csak az egyszerûbb kezelhetõség miatt tanulunk kétdimenziós, statikus szimbólumokat.

    A szimbólumok kezdetben nem voltak titkosak, hiszen a korabeli Japán kultúra és az ezoterikus iskolák hagyományainak részét képezték (nem voltak persze az utcákra "kiplakátolva", de a kultúra emberei jól ismerhették õket). A második világháború után gyors változásoknak vagyunk tanúi: az Usui Shiki Ryoho gyakorlatában a nyugati ember számára a szimbólum egyszer csak misztikussá, hozzáférhetetlenné, titkossá válik. Néhány évtizeddel késõbb (talán az elõzmények sajátos reakciójaként) már egy ellentétes folyamat zajlik: a szimbólumok hirtelen mindenhol megjelennek: könyvekben, újsághirdetésekben (!), internet-oldalakon. A jelenség megítélésekor két szempontot érdemes figyelembe venni:

    - az un. szóbeli átadás kacskaringós útjain a szimbólumok (mantráik is !) idõnként már a felismerhetetlenségig torzulhatnak: ez kicsit olyan, mint a kézírás; amíg mindenki el tudja olvasni, az egyéni vonások nem okoznak problémát, de ne felejtsük, hogy az iskolában mindenki nagyjából ugyanazokat a betûket tanulja, és az sem baj, ha az írást oktató tankönyvek nyilvánosan hozzáférhetõk ...

        - a szimbólumok több évtizedes Reiki szimbólumként való használatuk során speciális módon kapcsolódtak hozzá az Energia aspektusaihoz: sok ezer Reikis, sok százezer alkalommal ugyanúgy használta õket, ezáltal jelentõs többleterõt adott nekik, ami a kollektív tudatosság szintjén jelentkezik. Ebbõl a szempontból nem szerencsés, ha sokan beavatás nélkül kezdenek szimbólumokat használni.  

    Így, hosszas mérlegelés eredményeként a szimbólumok képeit nem közöljük , ez esetben viszont, mantrájuk megjelölése szükséges: tudnunk kell, hogy ugyanarról a szimbólumról beszélünk. A neveket az általánosan elterjedt angol átírásban közöljük, megjelölve a magyar kiejtést is, mivel ezen a területen (is...) sok félrehallással találkozunk. Így például a "sei" szótag helyes ejtése nem szei (vagy szej), hanem "sze", nyílt (kicsit talán "é"-be hajló) "e" hanggal; hasonlóan az "oo" vagy "ou" betûkombináció (a használt átírási rendszertõl függõen) a magyar "ó" hangot jelöli.


A "tradícionális" szimbólumok.

    A Reiki fejlõdése többek között azt is jelenti, hogy használói számára egyre több aspektusa, minõsége nyilvánul meg. Így volt ez már Usui mester korában is: az akkori mesterek az Energia egyre több megnyilvánulását tudták elkülöníteni, melyek megjelölésére számos új szimbólumot volt érdemes használni. Az újabb szimbólumok valahol Takata és Furomoto között eltűnni látszanak, persze nem örökre: a Reiki elhivatott gyakorlói újra meg újra felfedezik õket; egy részük pedig más mestervonalak mentén megmarad. A Reiki Alliance mindenesetre négy szimbólumot tanít, melyek a következõk:

Cho Ku Rei (csokurei)

    A fizikai manifesztáció, a Reiki fókuszálásának szimbóluma. Kezelések során elsõsorban a fizikai-éteri test szintjén hat, így a gyógyulás hatékonyságát sérülések, sebek, törések, szervi elváltozások és minden, a már fizikai testben jelentkezõ probléma esetében fokozza. Minden helyzetben, ahol Reiki használunk, alkalmazhatjuk a Cho Ku Rei-t is. Állataink, növényeink, de még "élettelen" tárgyaink számára adott energia fókuszálására is alkalmas. Kristályok Reikivel történõ feltöltése, termek energetizálása, fõleg, ahol sokan és rendszeresen tartózkodnak szintén lehetséges. Mindent, amit magunkhoz veszünk: étel, ital, gyógyszer kezelhetõ. Ha növényeket kezelünk, kezelhetjük öntözõvizüket is. Gépek, szerkezetek, amik a mûködés és elromlás határán vannak, a fókuszált energia hatására még tovább mûködhetnek. Röviden: minden élõbbé válik. Kezelések elõtt koronacsakránk fölé, magunkra nagy, tenyereinkbe kisebb Cho Ku Rei vizualizálásával fokozhatjuk azok hatékonyságát. A manifesztációs technikák kivétel nélkül használják: a gondolat, a szándék a Cho Ku Rei által aktivizált Reiki-aspektus révén válik anyaggá, mozgássá. Ez az a szimbólum, melyre minden, Takata utáni, élõ mestervonalra épülõ Reiki iskola avatja kezdõ tanítványait.

    A szimbólum az ezoterikus sinto-ban mágikus kifejezés, jelentése: "úgy legyen", nyugati megfelelõje az "ámen".

    Az ezoterikus buddhizmusban a forgási iránytól függõen, a testre rajzolva energiát közölnek vagy vezetnek el a gyógyító szerzetesek. A Kurama Kokjo iskolában Mao Son-t, a Föld, a hegyek, a fák istenét jelképezi (szimbólum: a Hum gyökérszótag) A Singon su pantheonjában Szeisi Boszacu-t, a Bodhiszattvát jelképezi, aki a megszabadulás bölcsességét és tudását adja, rendkívüli vitalitással segítve a mindenkiben bennelévő Buddhatermészet felébresztését.


Sei He Ki (szeheki)

    Mentális-emócionális, vagy Szeretet-Harmónia szimbólum. "Kulcs" a tudatalattihoz. Elsõsorban célzott kezeléseknél használjuk, a tudatalattira ható pozitív megerõsítések, képek, mentális üzenetek rögzítéséhez. Minden olyan betegség kezelésekor célszerû alkalmazni, melyeket a hagyományos orvostudomány általában pszichoszomatikusnak minõsít (meggyõzõdésünk és tapasztalataink szerint, kivétel nélkül, minden betegség, de még a balesetek is ilyenek ...). Elsõsorban az érzelmi -mentális testben fejti ki hatását.

     A Sei He Ki egyúttal a tisztulás, tisztítás szimbóluma is: mielõtt teret, tárgyakat (ékszereket, kristályokat), ételeket, italokat, gyógyszert Cho Ku Rei segítségével energetizálunk, érdemes azokat Sei He Ki-vel megtisztítani a bennük levõ negatív gondolati minták, érzelmi maradványok, toxikus anyagok lenyomatától. Oldja az energiablokkokat, érzelmi stresszeket, relaxál. Védelmi szimbólum is: szeretteink, tárgyaink védelmének hatékony segítõje (a kezelést ezzel a szándékkal végezve)

    A Kurama Kokjo iskolában Szendzsu Kannon-t, a szeretet isteni képviselõjét jelképezi (szimbólum: a Hrih gyökérszótag) A Singon su pantheonjában Amida Njorai (Amithabha) Buddha energiaterét aktivizálja, az elme nyugalmát, az érzelmek harmóniáját adva; a szatori - a megvilágosodás állapotát ígérve.


Hon Sha Ze Sho Nen (honsazesonen)

    Táv- vagy Hídszimbólumként ismert. A nyugati gyakorlatban, mint a távkezelést lehetõvé tevõ szimbólumot tanítják, a Hídszimbólum elnevezés szerencsésebb, hiszen ez közelebb áll ahhoz a jelentéshez, hogy "a bennem levõ Buddha eléri a benned levõ Buddhát", vagyis Felsõbb Énjeink összekapcsolásával alakítja ki a gyógyító kapcsolatot. Mint azt korábban említettük, a távkezeléshez nem szükséges külön szimbólum, csak a pontosan fókuszált szándék; a Hon Sha Ze Sho Nen igazi jelentõsége az, hogy a gyógyító folyamatba bekapcsolja a kezelt Felsõbb Énjét is, ezáltal a fejlõdés legmagasabb, spirituális szintű szempontjainak érvényesülését segítve. Hatását a spirituális testben fejti ki. Természetesen használhatjuk távkezeléseinknél is: a kezelendõ és a tér-idõ megjelölésével együtt vizualizálva (ill. a mantrát mondva). Egészen különleges lehetõség, hogy a cél meghatározásakor gyakorlatilag bármilyen logikailag értelmezhetõ definíciót megadhatunk (például: "XY ismerõsének, problémája térbeli, idõbeli gyökerébe" vagy "Z-nek, akkor és oda, amikor és ahol erre a legnagyobb szüksége lesz"). Az Energia küldésének lehetõsége nem korlátozódik erre a fizikai létre: csatornázhatjuk elõzõ életekbe, a köztes létbe; az itt-és-most erõpontján keresztül tér-idõ korlátok nélkül érhetõ el a létezés minden tartománya. Így az un. karmikus problémák oldására is lehetõség nyílik; az eredeti buddhista mantra jelentése is: "nincs múlt, nincs jelen, nincs jövõ. A Hon Sha Ze Sho Nen mantra japán szóösszetétel, a jantra az ezt leíró kandzsi-k kombinációja. A Kurama Kokjo iskolában Bisamon ten-t a Fény istenségét jelenti (szimbólum: a Vai gyökérszótag) A Singon su-ban Kannon (Avalokitesvara), az isteni együttérzés megtestesülése, "az, aki a világ fájdalmára figyel".


Dai Koo Myo (daikómjo)

    Mesterszimbólum - a szimbólumok mestere. A kétféle elnevezés kétféle funkcionalitásra utal. A Reiki Alliance interpretációjában kizárólag avatási szimbólum, míg más tradicionális iskolák szerint a megelõzõ három szimbólum által képviselt Reiki-aspektusok szintézisét jelenti, az Energia teljességének közvetítésével. Tapasztalataink szerint kezelések, meditációk elõtt vizualizálva új minõségek megjelenésének lehetünk tanúi; egyúttal kulcs a szellemi entitások, segítõk világához. Probléma-helyzetekbe küldve azok a bizonyos csodák elkezdenek megtörténni ... Hasonlóan a Hon Sha Ze Sho Nen-hez, a Dai Koo Myo mantra is japán szóösszetétel, a jantra kandzsikból épül. Egy lehetséges értelmezése: a polaritásmentes isteni fény ragyogja be fény-árnyék létemet. A Kurama Kokjo-ban Szonten, az isteni Erõ - Szeretet - Fény hármasságát magába foglaló legfõbb isteni princípium. A Kuramayama-i templom liturgiájában jól felismerhetõ a Dai Koo Myo mantra kántálása. A Singon su-ban Dainicsi Njorai (Mahavairocana), a legfõbb, kozmikus Buddha, akinek tökéletlen képmásai vagyunk, de a vele való egy-ség felismerésével a megvilágosodás még ebben az életben elérhetõ.

    A Shingon megalapítója Kobo Daisi, aki tanításait Kínából hozta Japánba, és akinek emberfeletti képességeket tulajdonítottak a legfõbb Buddhával való kapcsolatának köszönhetõen.


Az Usui-tibeti rendszer szimbólumai.

    A rendszerben a tradicionális szimbólumok sora két újabbal egészül ki, melyek egyúttal a mester-tanári fokozatot is képviselik. Avató és gyógyító szimbólumok; beavatáskori használatukkal a reiki energia teljessége akár egyetlen alkalommal is átadható.
Tibeti Dai Koo Myo vagy: Dumo
A rendszer mesterszimbóluma, számomra a teremtett világba villámként életet juttató energia jelképe.
Tibeti Tûzkígyó (Tûzsárkány)
A beavatás és kezelés során az energia csakrák közötti szétosztása, illetve harmonizálása érhetõ el.

 

A Tera-MaiTM Reiki szimbólumai.


   
Sok jel mutat arra, hogy a Tera-Mai szimbólumokat már a korai japán mesterek is ismerték, használták az akkor elérhetõvé vált Reiki-aspektusok aktivizálására. Az Energia egyik sajátossága a Földdel - a Gaia-val való erõs kontaktus, ami a kezelések során aktivizálódik: valahányszor Reikit adunk, abból a Földnek is jut, cserébe a Gaia kobaltkék energiáját kapjuk. Az energiacsere elsõsorban a talpcsakrákok keresztül történik. A rendszer beavatásai a hagyományos három fokozatban, a tradicionális szimbólumokra történnek, minden fokozatnál kiegészülve a megfelelõ Tera-Mai szimbólumokkal. A szimbólumok (részben más mantrák használatával) beépítésre kerültek a Karuna ä Reiki rendszerébe is, más beavatási technikával és ennek megfelelõen más minõségekkel.

 

Cho Ku Rei (Tera-Mai) Kriya (Karuna)
 

    A tradicionális mesterek egy része az általánosan használt forma mellett a jobbra forgó változatot is tanítja, a Tera-Mai jantra a kettõ kombinációja (dupla Cho Ku Rei): A jobbra forgó elem az égi, Yang típusu energiákat, a balra forgó a földies, Yin jellegû energiákat jelképezi, a kettõ kombinációja a fizikai manifesztáció harmónikus és kiegyensúlyozott energiáját koncentrálja. A szimbólumot általában két kézzel, egyszerre rajzoljuk a kezelt terület fölé. Használata igen sokrétû: minden olyan esetben alkalmazzuk, amikor a tradicionális Cho Ku Rei-t; további lehetõsége, hogy minden más szimbólum hatását felerõsíti. Ez a tulajdonság lehetõvé teszi un. "szimbólum-szendvics" készítését: több szimbólumot is használhatunk egyszerre, egymástól dupla Cho Ku Rei-el elválasztva, így azok egymásután fejtik ki hatásukat

Zonar


    A sejtmemória szintjén ható, trauma- és stresszoldó szimbólum. A múltbeli (különösen a korai gyermekkori) negatív élmények lenyomata a fizikai-érzelmi test szintjén a sejtmemóriában tárolódik. A Zonar használatával az ilyen traumatikus élmények a felszínre kerülhetnek és ezáltal oldódhatnak. Az emlékek esetleges újra átélése szelíd módon, a hozzájuk kapcsolódó negatív érzelmi töltés nélkül történik, lehetõvé téve a tudatos feldolgozást. Hon Sha Ze Sho Nen-nel együtt használva alkalmas karmikus (reinkarnációs) problémák oldására: ilyenkor a szimbólumok sorrendje: Hon Sha Ze Sho Nen - dupla Cho Ku Rei - Zonar Harth A szív szimbóluma, a szívtõl szívig húzódó energetikai szeretet-vonal jelképe.

    Használjuk a szív fizikai betegségeinek és érzelmi problémáinak gyógyítására, de elsõsorban az emberi kapcsolatok, párkapcsolatok kezelésére való. Érdemes meditációs szimbólumként is használni: sokak számára háromdimenziós formában (piramis kereszttel) jelenik meg.

 

Mara (Tera-Mai) Rama (Karuna)


    A Föld - a Gaia energiái, illetve a vele történõ energiacsere szimbóluma. Amikor Reikit adunk valakinek, akkor a Föld is kap belõle, cserében mi pedig a Föld kobaltkék energiáját kapjuk. A Tera-Mai rendszerben a föld-aspektus erõteljes jelenléte és a beavatás módszere révén, ez a cseréje az energiáknak a talpcsakrákon keresztül, automatikusan történik. Emberek kezelésekor elsõsorban a lábak és a gyökércsakra területeire alkalmazzuk; különösen azok számára hasznos, akinek az aszrtrológiai képletében kevés a föld-elem. Tájak, épületek, növények és a Föld, mint globális rendszer gyógyítására ideális. Erõteljes manifesztációs szimbólum.

 
Halu


    A szépség, harmónia és igazságosság szimbóluma. Hatása magában foglalja a Zonar-nál elmondottakat, de sokkal intenzívebb és ugyanakkor fínomabb módon. Különlegesen hatásos a problémák múltbeli gyökereinek oldásakor: a tapasztalat szerint (elsõsorban az aurában használva) sok, igen komoly probléma kezelésére a szimbólum önmagában elegendõ.

 

 

REIKI KLINIKA EGER

e-mail:     reikiklinika@freemail.hu

Tel:  06-21-536 1311